Privacybeleid

Versie: 2022-05

Hieronder vindt u het privacy statement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Orange Sun Marketing B.V. tevens handelend onder de naam Bhoost, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86195166, hierna: Bhoost.

Verwerking van persoonsgegevens door Bhoost

Voor Bhoost is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Bhoost respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Bhoost verwerkt voor de volgende doeleinden en op grond van de volgende rechtsgronden.

Verwerkingsdoel Rechtsgrond
A. B. C. D. E. F.
1. het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer; X X
2. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen; X X
3. om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van Bhoost; X
4. voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden; X X
5. voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Bhoost; X
6. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht; X
7. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole. X

Achter ieder verwerkingsdoel is/zijn de rechtsgrond(en) voor die verwerking aangekruist. In de tabel zijn de betreffende rechtsgronden als volgt afgekort:

 • A - toestemming: de door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG);
 • B - (pre)contractueel: het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG);
 • C - wettelijke plicht: het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG);
 • D - vitaal belang: het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1 sub d AVG);
 • E - publiekr. taak: de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG);
 • F - gerechtv. bel.: de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Bhoost of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking

Bhoost verwerkt alleen gegevens die u zelf bij de totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst aan Bhoost verstrekt. Het betreft daarbij de volgende gegevens:

 • voorletters en achternaam;
 • bedrijfsnaam;
 • KvK-nummer;
 • BTW-nummer;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • bankrekeningnummer en tenaamstelling;

Bhoost heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Op het moment dat u als minderjarige een overeenkomst met ons sluit vertrouwen wij erop dat u daartoe toestemming heeft van uw ouders of voogd.

Bewaartermijn

Bhoost bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de verwerkingsdoeleinden te realiseren. Uw gegevens worden voor de volgende termijnen bewaard:

Persoonsgegeven Bewaartermijn en reden
Voorletters en achternaam Zeven (7) jaren uit hoofde van administratieve verplichtingen;
Bedrijfsnaam, KvK-nummer, BTW-nummer Zeven (7) jaren uit hoofde van administratieve verplichtingen;
E-mailadres, telefoonnummer Twee (2) jaren ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst en nadien het verrichten van marketingactiviteiten;
Bankrekeningnummer en tenaamstelling; Zeven (7) jaren uit hoofde van administratieve verplichtingen;

Beveiliging van persoonsgegevens

Bhoost zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje.

 • Inzagerecht: u heeft het recht de door Bhoost verwerkte persoonsgegevens in te zien.
 • Correctie- en verwijderingsrecht: u heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.
 • Recht van bezwaar: het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) uw toestemming, (2) het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen. Een bezwaar tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden zullen wij altijd honoreren.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u heeft het recht om bij ons opgeslagen, u betreffende gegevens in een gewoon, machinaal leesbaar formaat over te dragen, of om verzending aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen.
 • Intrekking van toestemming: u heeft dit recht voor zover wij van u persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming. U hebt te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Termijnen

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u erop dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketingdoeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de Bhoost.

Bhoost kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Orange Sun Marketing B.V.
Vissersdijk Beneden 70
3319GW Dordrecht

E-mail: info@bhoost.nl

Save up to 60% of your time while building your link portfolio by using our online tool.

Bhoost is part of Orange Sun Marketing B.V.

Link Building
© 2024 Bhoost. All rights reserved